Afya

in baby girl name

The meaning of Afya is Shadows
Afya Name In Arabic : عافية
Afya Name In Bangla : আফ্য়া
Afya Name In Urdu : افیہ
Afya Name In Hindi : अफ्या