Basimi

in baby boy name

The meaning of Basimi is Happy and Joyful
Basimi Name In Arabic : باسمي
Basimi Name In Bangla : বাসিমি
Basimi Name In Urdu : باسمی
Basimi Name In Hindi : बसिमि