The meaning of Dagar is Open Space / Battle Field.
Dagar Name In Arabic : داغر
Dagar Name In Bangla : দাগার
Dagar Name In Urdu : دگر
Dagar Name In Hindi : डगर