Dania

in baby girl name

The meaning of Dania is Beautiful,The echo.
Dania Name In Arabic : دنيا
Dania Name In Bangla : দানিয়া
Dania Name In Urdu : دنیا
Dania Name In Hindi : दँिा