The meaning of Daruj is Daruj is an Arabic name for boys that means fast, swift.
Daruj Name In Arabic : درج
Daruj Name In Bangla : দারুজ
Daruj Name In Urdu : درج
Daruj Name In Hindi : दरज