Hudhaifah, Hudhayfah

in baby boy name

The meaning of Hudhaifah, Hudhayfah is Old Arabic name