Khayriyah, Khayriyyah, Khairiya

in baby girl name

The meaning of Khayriyah, Khayriyyah, Khairiya is Charitable, beneficent, good